Acts & Rules

Scale of Fees For Title Surveyors (13 Schedule)


  • JADUAL KETIGABELAS
  • AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958
  • PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN 2011
  • [Subperaturan 26(1)]

SKALA FI UNTUK UKUR HAKMILIK

  • Fi ukur  untuk ukur hakmilik hendaklah diklasifikasikan mengikut kategori penggunaan tanah seperti bangunan, pertanian, industri, perlombongan dan maksud lain.
  • Jumlah keseluruhan fi ukur yang didepositkan dengan Lembaga hendaklah dihitung mengikut Susunan I hingga XI.
  • Bagi maksud Jadual ini “bagi setiap hari pihak” ertinya kerja yang dilakukan dalam sehari atau sebahagian daripadanya oleh suatu pasukan ukur.
Skala Fi Ukur:
Susunan I - Pengukuran tanah untuk bangunan
Susunan II - Pengukuran untuk pecah bahagi bangunan
Susunan III - Pengukuran tanah untuk pertanian
Susunan IV - Pengukuran tanah untuk perlombongan
Susunan V - Pengukuran bawah tanah
Susunan VI - Pengukuran untuk penyatuan lot
Susunan VII - Pengukuran tanah bagi maksud khusus
Susunan VIII - Pengukuran untuk maksud pengambilan balik
Susunan IX - Pengukuran untuk sempadan pentadbiran
Susunan X - Terabas Kawalan
Susunan XI - Penentududukan titik dengan satelit